svainĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. świński, wieprzowy

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

adi

Etymologie / Etymologia

— U *svins(jb): stpol. świni 'związany ze świnią, świni służący’, kasz. svińi 'adj. od svińa\ svińiχlev 'chlew, pomieszczenie dla świń’, scs. svins 'Schwein-’, ros. свиной 'świński, wieprzowy, dla świń’, ukr. свинúй 'ts.’, z odpowiedników pozasłow. por. łac. suinus 'ts.’ — Forma *svins reprezentuje stary derywat od pie. *süs (zob. Vasmer, REW, II, s. 593 z dalszą bibliografią), natomiast *svinbjb jest formacją nowszą utworzoną za pomocą produktywnego sufiksu *-ьŷъ- jak korvĕ krowi’, vicĕ 'owczy’ (zob. s.v.v.).

Beispiele / Przykłady

PLB
ni vizaʒ. Vaiʒ tåd, våm svainĕ mąsi. Tåd jist sår PS