mąse

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. mięso

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:n :D8

Etymologie / Etymologia

— *męsbje (dikə z niem. picenə £= ^pecenoje, slepai̯cĕ ±= *sle~ piÖeje, sťiltamə *skotinoje, svamĕ ±= *svinbje, svai̯nevə — *svinjevoje, tilcicĕ — *tclętjeje, vivcenə — *ovbßenoje, valiivə — *volovoje, vål — *volb, sülenə — *soljen.oje, vorenə — *varje- по je, vilťə — *velikoje, kǫ̇s — *кośъ): derywat od *męso utworzony za pomocą sufiksu *-bje, por. poi. mięso część miękka organizmu zwierzęcego, złożona głównie z mięśni i tłuszczu’, w podobnych znaczeniach kasz. mąso, dł. meso, M 1 A 4 M M A Г • % A \ Л gł br. мяса. -ee itp. w wygłosie i względy fonetyczne (*męso rozwinęłoby się. w polabsldm w por. Ihdü «- *kdo). Dokładnego odpowiednika słowotwórczego dla wyrazu połab. w imyt i językach słow. wprawdzie brak, ale por. inne dtiyw.ity. poi. mięsiwo 'mięso, potrawy mięsne’, mięsko 'demmutivum do mięso', sła. miisko 4s.’, cz. maswko 'ts.’, słe. тiже ts ros. dial. мясцó, мясúшко, мясúще mięso . \\j iażuпa t tu rnąse i тiíэ mąsi są kalkami niem. Dirkban. Wyrażenia

Beispiele / Przykłady

PLB
vizaʒ. Vaiʒ tåd, våm svainĕ mąsi. Tåd jist sår un PS