vibesĕt

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. zawiesić, przewiesić

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:inf

Etymologie / Etymologia

— *ob(v)ĕsiti, *ob(v)ěsi(ts), *ob(v)ĕsild sę, *ob(v)ěśensjb, *(vardol z niem., zob. s.v. vardot) ob(v)ĕśenöjb: poi. obwiesić 'powiesić na kimś lub na czymś dużo czegoś’, niedok. obwieszać, stpol. obiesić 'powiesić, odebrać życie przez powieszenie , obiesić się 'popełnić samobójstwo przez powieszenie’, kasz. obvesĕc, obveśac 'powiesić na czym dużo czego’, dł. hoUe- syś hängen, aufhängen, henken’, hobesyś se 'sich aufhängen, sich hängen, sich erhängen’, gł. wobĕsyć, niedok. woběśeć 'powiesić (kogoś)’, wobesyć so 'powiesić się’, cz. obĕsiti, obĕsiti se ts. , s a .obesit, obesit sa 'ts.’, słe. obĕsiti 'hängen, aufliängen’, \^a/ UenJanden) hängen’, sch. óbjesiti 'powiesić, zawiesić’, o jesz г se powiesić się’, scs. obĕsiti 'aufhängen’, obĕsiti sę Г,“ēвП\ Slch hängen an’’ obĕśati 'aufhängen’, bg. sir X’ CmLt P°wiesić\ pot. 'zawiesić’, oбéся ce 'powie- DnklľVieSIC- S1j ’ zaw*sn%ć\ maced. oбесu, се oбесu 'ts.’. kladnymi odpowiednikami czasowników polab. są formy

Beispiele / Przykłady

PLB
PS