perdojĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. sprzedawać

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:ninf:

Etymologie / Etymologia

— *pcrdaje(U), *pcrdalo, *pcrdamjb, *jbmaśb perdanbjb: chodzi tu właściwie o dwa czasowniki, jeden dokonany (pirdol, pirdonĕ — do *perdaü) i drugi niedokonany (perdojĕ — nie wiadomo jednak, jak rekonstruować inf., czy na * -vati czy może na *-jati). W tym znaczeniu formy z prefiksem *pcr- tylko w poi. daw. przedać, dzis. rozszerzone o drugi prefiks sprzedać (Brückner, SE, s. 442), pomor. predac, dł. pścdaś, gł. prcdać, sła. predať, w innych językach występuje tu prefiks pro-: cz. prodaü, słe. prodati, sch. prodati, scs. prodati, bg. продáвам, maced. продава, ros. продать, ukr. прoдтпu, br. прадáць. Forma mos pirdonĕ jest kalką niem. hast verkauft. — O oboczności w prefiksie per-1| pir- zob. s. v. pir.