netüpărd

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. motyl, zwł. kapustnik

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:m:C2a

Etymologie / Etymologia

  • wvstľ-mi!'reł(^[6 n^°perz’, ale w różnych językach słow.

Perz dial til^ ľ0Z.1Ilaite zniekształcenia, por. poi. nieio- (jacopen, s-фтегź *"efperz’. m&(>Perz, miętoperz, latoperz, ^stycznych II 19 ~ ^ o*2 1 in; UXitSCh’ ">bór Pism P°10' mtopur, njedopar -V 3/)? dł* ńetQPy>'i dial. także Ouż. formy zob. SSA З^п Tľ’ đШi‘ t6Ż pur nJeduP3el i in' netopir, także natovir Lя > ^ °Z' netoPÜri sła- netopier, słe. oper, topir, dupir, cs. netopyrb, no- potyrb «*р«угъ, bg. dial. нетопúр (Weigand), ros. нетопырь, dial. tak/e лéтопыръ, настопырь, натопúрь, ukr. нетопúр — wszędzie w tym samym znaczeniu 'nietoperz', ale por. sch. leptlr 'motyl, leplr 'ts.' Nazwy nietoperza często są przenoszone na motyle, zwłaszcza wieczorne motyle, ćmy (zob Vážпý, O jmćnech motylü v slovenskych пářečíсii, Bratislava, 1955, s. 148 152). O dalszych nawiązaniach etymologicznych zob. Vasmer, REW, IX? s. 216 z bibliografią.— Formę połab. rekonstruowano do tej pory netüpar (Lehr- Spławiński, Gram. poł., s. 48, 79, Polański-Sehnert, PED, s. 101), jednak zapisy z literą a po p dla sg. i literą o w tej pozycji dla pl. wyraźnie wskazują na alternację ə || o *= *a. Ponadto zapis HBX Netipart oraz forma pl. netiiporde wobec systematycznie notowanego podwójnego r w wygłosie w pozostałych wypadkach świadczą, że chodzi w nich o pomyłkowe użycie tej litery zamiast innej, d, i że wyraz połab. trzeba rekonstruować netüpərd. Forma ta powstała w wyniku jakiejś kontaminacji, może z wyrazem, który bezpośrednio w połabskim nie został zaświadczony, ale który znany jest z innych języków słow. i oznacza gatunek ptaka: poi. par (Iw a 'gatunek łownego ptaka, Lagopus’, gł. pardwa 'ts.’, cz. daw.pardva'Totanus' (Jungmann), ros. dial. пáрдва 'Scolopax gallinago’ (Dal).

  • a.p. (b) - Zaliznâk: 563