marză

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. zamarzać, marznąć

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:ninf:

Etymologie / Etymologia

— *mrzaje(U) do *rnrzati, por. poi. za-marzać 'o cieczy: pod wpływem niskiej temperatury przejść ze stanu ciekłego w stały; pokryć się lodem; o ciałach stałych i organizmach żywych: stwardnieć, zesztywnieć wskutek mrozu’, gl. za- mjerzować 'zamarzać, marznąć’, cz. u-mrzati 'zamarzać’, sła. Za-mŕzať 'ts.’, sch. za-mrzavati 'ts.’, bg. замрьзвам 'ts.’, maced. замрзува 'ts.', strus. мьр^дти, медедти rts.’ (XV w.), ros. замерзать 'ts.’, ukr. замерзáти 'ts.’, br. замярзáць cts.’ — Dokładnym, bezprzedrostkowym odpowiednikiem czasownika połab. jest tylko forma strus. W połab. i poza tym spotyka się formacje czasownikowe bezprzedrostkowe odpowiadające przedrostkowym w innych językach, por. vaisoje — *visaje(ti), prosojĕ — *praśaje(tb) wobec poi. z-wisa, u-prasza. Połab. forma marze byłaby w takim wypadku odpowiednikiem imperfektywnym czasownika dokonanego mar- znĕ (zob. s. v.). Wobec wielu zbieżności połab.-słe. nie jest jednak wykluczone, że wyraz połabski stanowi dokładny od powiednik słe. mrzeti, mrzim 'kalt sein, frieren’ i że należy go rekonstruować marzě — *mrzi.