Pismenim prevoidma iz srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika na poljski, te iz poljskog na te jezike bavim se ve vie godina. Garantujem fluentno znanje stranog jezika i tanost prevoda, kao i oseaj za stil na poljskom jeziku. Prevodim, meu ostalim, tekstove tehnikog, naunog ili reklamnog karaktera.

Zavrio sam srpsku filologiju na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu, bio sam takoe stipendist na Univerzitetu u Beogradu. Pored prevodilakog rada, lektor sam srpskog jezika na fakultetu u Poljskoj. Imam stalni kontakt sa ivim jezikom, izmeu ostalog, zaradi brojnih lanaka koje objavljujem na srpskom i na hrvatskom jeziku.

Za izraun cene moete pisati ili telefonirati na podatke, koje se nalaze u delu kontakt.