zaim'onă

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. gorączka, dreszcze

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f

Etymologie / Etymologia

— *ziměna, *zimĕnę, *ons jbma(tz) ziměnę — pierwotnie . chyba substantywizacja przymiotnika *ziměm; o sufiłcsie *-ěn- zob. Vaillant, GC, ГV, s. 622-3; dokładnych odpowiedników brak, ale por. w tym samym znaczeniu o nieco innej budowie poi. zimnica, dial. zimna, zimno, zimaczka, cz. zimnice, dł. zymnica, prześtarz. zymisko, gł. zymnica, słe. zimnica, sch, zimnica.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
zaim'onă trąsĕ jig Der Frost, das Fieber schüttelt ihn H
vån mo zaim'onų Er hat das Fieber H