vitĕdojimĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. przebaczać, odpuszczać

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:ninf

Etymologie / Etymologia

— *otödajemy, *otsdaji do *otödati, *otödajati || *otidavatv. poi. oddać 'zwrócić, przekazać; odwzajemnić, odpłacić’, niedo- kon. oddawać, kasz. oddać 'oddać, zwrócić dług’, niedokon. od- davac, dł. wótedaś, niedokon. wótedawaś 'abgeben, abliefern’, wódaś’ (według Muki z *odati lub *otödati), niedokon. wó- dawaś vergeben, verzeihen’, gł. wodać 'przebaczyć (grzechy, winy) , niedokon. wodawać, cz. oddati 'ożenić, dać ślub’, przestarz. oddać’, niedokon. oddåvati, sla. oddať 'oddać; ożenić, dać ślub , niedokon. oddåvať, sie. oddati 'weggeben’, niedokon. oddåvati, sch. ódati 'zdradzić, wydać’, niedokon. oddvati, bg- пìдáм 'odtla-ć? przypisać’, ^iedokönTomååeTw " •oddać; wydać za mąż’, niedokon. orndaerbl Vb' 0^ть tľ’ niedokon. вгддавати, br. аддáuъ 'ts ’ ’ / ?гддaтu 7 Z"aczeIlie w językach łużyckich i' poUbskhii zapewne kalką niem. vergeben, por. Schuste^ewc ^

Beispiele / Przykłady

PLB
tåi jis tüjĕ emerică, vitĕdüj- dox müjă grex'ĕ Mit
vitĕdüj-năm nosĕ grex'ĕ
PN
vitĕdüjemĕ nosĕm gresnărüm;
PN
vitĕdoj-năm nos grex,
PN
vitĕdojimĕ nosĕm gresnărüm.
PN
vitĕdoj nom nos grex,
PN
vitĕdojimĕ nosĕm gresnărüm.
PN