sem

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. tutaj, tu

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

nfl

Etymologie / Etymologia

— • * * ч * Sam0’ w niektórych językach słowiańskich także samo), pojbdi sěmo, *sěmo byti (*sěmo jesmb, *sĕmo je(sU)), sěmo a tamo: poi. arch. sam ftu, w tę stronę’, dziś żywe tam i sam fpo różnych miejscach; w różne strony, w różnych kierunkach , stpol. sam, samo ftu, w tę stronę1, kasz. sam W, dł. sem Tiierher', gł. sem fts.’, cz. sem, przestarz. też semo ftu, w tę stronę’, por. też sem a tam ftu i tam, tu i ówdzie’, sła. sem ftu, w tę stronę’, słe. sęm fts.’, scs. sěmo \s.\strus. sěmo, samo, sjamo, sěmb fts.’, ros. сям w wyrażeniach там u сям, там-сям, то там то сям ftu i ówdzie’, uкг. там и сям fts.’, то сям то там fto tu, to tam’. — Derywat od zaimka *śъ (zob. s.v. sę) jak *tamo od *U (zob. s.v. tom), *onamo od *orcs (zob. s.v. vånom), *inamo od *iпз (zob. s.v. jainəm). Postać *sĕmo zamiast *samo (z pie. *k'-amo) może na wzór *vbśĕmo U *vbśĕmo (z dawniejszego *vbχamo w wyniku trzeciej palatalizacji)

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
sem jis Hier bin ich H
sem boit Hier seyn H
oi sem vilĕ blåxă ()* Il y a beaucoup des puces icy Pf
oi sem vilĕ blåxă* * Es gibt viele Flöhe hier Vand
püd sem ar! kom hir er PS
sem ă tom aidĕ vån kabă (t'abă) hir und dort gehet her Gespenst PS
püd sem er! Komm her An
PLB
sem er! Aid sąd manĕ. PS
sem nos daisko. Mos made-jest. PS
sąd(i). Defkă, ol'oi taler dånai. Sem jadån låzaic. kolai PS