rict

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. rzec, powiedzieć

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:inf

Etymologie / Etymologia

— Ь'eЫi, *re6g (zamiast *reko), *redeχh *rećh, *re6e, *reĕi: poi. książk. rzec, rzeknę, stpol. rzekę 'powiedzieć', kasz. rec, ręką 'ts.', dł. rac, racom || ŕakmi 'ts.', gł. rjec 'ts.', cz. Hci, reknu 'ts.’, sła. riecf, rećie 'ts.’, słe. гêči, rećem 'ts.’, sch. reći, reććm 'ts.’, scs. reśti, reko, 'ts.5, bg. река 'ts.', też 'rozkazać, postanowić’, maced. рече 'ts.’, strus. reći 'rzec; nazwrać’, ros. dial. речи || рeчйть 'powiedzieć’, ukr. przestarz. ректú, речỳ 'ts.’ — Z odpowiedników pozasłow. por. lit. rikti, rekin 'brüllen’, lot. reki 'ts., laut schreien, heulen’, stind. racclyati 'ordnet, verfertigt, bildet, bereitet’, zob. Trautmann, BSW, s. 243, Vasmer, REYV, II, s. 508—509 (z dalszą

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
joz ricål- Ich habe ihm befohlen H
ricai- Hersagen H
tåi ricai-! Sage her H
ric mene! Sage mir H
jo ricą tibĕ ich sage Dir PS
PLB
rici våpăk naimo, dvemo<br H
rici våpăk naimo, dvemo<br H
rici våpăk naimo, dvemo<br H
rici våpăk naimo, dvemo<br H
rici våpăk naimo, dvemo<br H
rici våpăk naimo, dvemo<br H
rici våpăk naimo, dvemo<br H
darų! Slaisĕs tåi? Tibĕ joz ricą tåi jis dif. Tåi PS