rüzdelĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. rozdzielić

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:ninf

Etymologie / Etymologia

— *()rzuUli(tb), *orzbdĕljenoje (*orzbděljenaja'i), *orzbdĕlie- noje (vårdə z niem., zob. s. v. vårdot) do *orzbdĕliti: poi. rozdzielić, rozdzielę 'dzieląc rozdrobnić jakąś całość na części; dzieląc rozdać’, dł. rozdzĕliś 'auseinanderteilen, verteilen, teilen5, gł. rozdzĕlić 'ts.’, cz. rozdĕliti, rozdelim 'rozdzielić, podzielić’, sła. rozdeliť'ts.’, słe. razdeUti, razdelim 'ts.’, sch. raz- • i ' deliti, razdełmi 'ts.’, scs. razdĕliti, razdĕljo 'ts.’, bg. разделя, разделим 'ts.’, maced. раздели 'ts.’, strus. rozdĕliti 'ts.’, ros. разделить, разделю, разделишь 'ts.’, ukr. роздiлúтu 'ts.’, br. раздзялíць 'ts.’ — Z przedrostkiem *orzb do *deliti (zob. s. v. dełe).