perdojă

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. sprzedaż

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f:B13

Etymologie / Etymologia

— *perdaja, *къ pcrdaji — derywat z sufiksem *-ju od *perdaii (zob. s. v. perdojĕ), por. poi. daw. przed aj 'sprzedaż , cz. prodej 'ts.’, w tym samym znaczeniu sła. pmlaj, słe. proddja i prmlaj, sch. prodaja, ukr. dial. продай. O zróżnicowaniu w prefiksie *pcr- i *pro- zol), s. v. perdojĕ. O sufibde *-ja zob. Meillet, ßt., s. 394—100. Rost, sł., tylko zapisy Kaperdoye, Kaperdoye uważa za reprezentujące foinię ize czownikową, podobnie Lehr-Spławiński, Gram. poł., s. 101, obaj też uwrażają ten wyraz za formę rodzaju mę.^Kiego (Lt.hi -Spławiński rekonstruuje *kipcrdajn), wiążąc go z odpowie* nikami słow. na -aj. Kontekst jednak, w jnkini notujemy zapis HRj, świadczy raczej o tym, że zapis HBi j(^ пoШ- sg. dla wyrażenia zanotowanego jako K.ipcidmi, i żt, "oIhhi tego wyniz polab. pod względem sufiksu jest zgodny z formacjami na -aja.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
vån mo perdojĕ Er hat zu Kauffe H