pelåinĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. piołun

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:m:B4/5

Etymologie / Etymologia

  • *pelynn do *pchfnb: poi. piołun, stpol. też pioł!/*1

z sufiksem -mi jest nowsza, zob. Brückner, SE, s. 414) 'Artemisia absinthium L.', w tym samym podstawowym znaczeniu kasz. połun, dł. polyn I) połun, także półnn, półyn, gł. połon, cz. pelyn II pelun, słe. pelin, sch. pelin, bg. пелйн, maced. пелнн, strus. pelynъ, pelyn ь, ros. полынь, ukr. полúк, Dr. палым, z odpowiedników pozasłow'. por. lot. pelanę 'jńolun’. Dalsze nawiązania niepewne, por. Vasmer, RE W,

  • a.p. (b/a) - Zaliznâk: 558