pątstid'ĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. sto

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

num:

Etymologie / Etymologia

— Stara słow. forma *soto w języku połab. nie utrzymała się lecz została zastąpiona przez wyrażenie opisowe 'pięć dwudziestek’, tj. pąt (= *pętb) -f- stiďĕ nom.-acc. pl. do süg 'dwadzieścia sztuk, dwudziestka’ (zob. s. v.). Rzadziej prawdopodobnie używano także wyrażenia clisątdiśǫ̇t (zob. s. v. disąt).