måuz

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. ślimak

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:m:

Etymologie / Etymologia

— *тIšь: poi. małż, zwykle w pi. rnaUe 'Mamellibranchiata, gromada mięczaków, o klinowatej nodze, o ciele z.iuikuię- tym w skorupie, której połowy połączone są sprężystym wiązadłem; żyją w wodach mórz, jezior i rzek’, stpol. nuilż 'ostryga jadalna, Ostrea edulis L.’, ez. ml£ małż , sła. rząd. mUe pi. 'małże', tu też z nagłosowym a*- stpol. a małżowe skorupy 'skorupy małży’, strus. smoISt (Vasmer, REW, II, s. 675), br. смоŷж 'ślimak’. Spoza słow. por. niinuii. mele, melnii iimnmń. zinćlriu 'ts.'. z rum. biľ. dial. мêлчрR.