låzaic

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. łyżka

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:m:A2a

Etymologie / Etymologia

— Forma połab. sprowadza się do pierwotnego *1ъžiсь, na co wyraźnie wskazują wszystkie zapisy (por. Polański, Polabica, I, s. 115—116). Na skutek jakiegoś wykolejenia z ps. *1ъžiса I) Htåbka, por. poi. łyżka, dial. Uzka, lyjska (z mazurzeniem) 'narzędzie do nabierania, czerpania (i zwykle podnoszenia do ust) pokarmów, zwłaszcza płynnych’, w podobnym znaczeniu kasz. Ièžка, słi. lei̯śka, dł. Uyca, gł. Wica, cz. Шее, sła. Iуžìса, słe. žiíea, cs. Iъžìсa, sch. Iažiсa || žiìea, bg. лъжúца, maced. лажгща, ros. ложка, ukr. лoжка, br. лыжка.

Beispiele / Przykłady

PLB
taler dånai. Sem jadån låzaic. kolai jist teplü. PS