l'ųdü

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. ziemia uprawna, pole orne, ziemia, kraj

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:n:D7

Etymologie / Etymologia

— *lędo, *lcbnęzeje lędo, Hęda: dł. Ieđo 'das unbebaute Land; die Lehde, die Lehdung3, gł. lado 'pusta, nieuprawna ziemia, odłóg, ugór3, cz. lado 'ts/, sła. dial. lado 'ts.3, ukr. dial. лядо 'wzniesione miejsce w lesie, porośnięte sosną budulcową3, br. ляда 'poręba, obszar w lesie, z którego wyrąbano drzewa, obszar w lesie przeznaczony do wyrębu3, por. także kasz. Vё$ёпa 'ściernisko, rżysko3, słe. Ieđíпa 'Brache, Brachfeld, Brachland, Lehde3, sch. ledina || ledlna 'błonie, szczere pole3, bg. dial. лéдa, лединá 'ziemia leżąca odłogiem, ugor , ros. ляда 'niskie podmokłe miejsce, porośnięte lasem lub zagajnikiem; miejsce oczyszczone na łąkę, pastwisko; parów, wąwóz, jar3. — Poza połab. wyraz oznacza ziemię nie- uprawną, odłogiem leżącą. Znaczenie połab. rozwinęło się pod wpływem niem. Land, por. Rost, s. 88, przyp. 15, Szydłowska-Ceglowa, Lud, XLVIII, s. 30 31. Dokładną kalką niem. Königreich jest też połab. wyrażenie tćnązĕ lędii.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
vėz l’ųdo voivizonă Aus dem Lande verwiesen H
PLB
komăs manĕ. sem l'ųdü ni jadån defkă, PS